Regulamin

Regulamin

Regulamin wypożyczalni:

 1. Sprzęt z wypożyczalni kajaków KAJACZKOWO.PL jest jej własnością.
 2. Wypożyczalnia udostępnia i wypożycza sprzęt. Nie organizuje spływów. Organizatorem jest osoba wypożyczająca kajak i robi to na własną odpowiedzialność.
 3. Za wypożyczony sprzęt pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie KAJACZKOWO.PL
 4. Wypożyczenie sprzętu odbywa się po wcześniejszym okazaniu dokumentu tożsamości np. dowód osobisty, prawo jazdy itp.
  Sprzęt nie zostanie wydany jeśli:   
  – osoba będzie pod wpływem alkoholu czy innych środków odurzających
  – osoba będzie osobą niepełnoletnią.
 5. KAJACZKOWO.PL wypożycza sprzęt po zawarciu umowy pisemnej lub ustnej o odpowiedzialności materialnej i wpłaceniu należności. Po zawarciu umowy za wypożyczony sprzęt pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba Wypożyczająca.
 6. Osoba wypożyczająca ma obowiązek sprawdzić stan wypożyczanego sprzętu i powiadomić o ewentualnych uwagach dotyczących sprzętu. Obowiązkowym wyposażeniem są kamizelki asekuracyjne, które osoba wynajmująca musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i przestrzegać zasady bezpieczeństwa.
 7. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w bazie KAJACZKOWO.PL lub w miejscu wcześniej ustalonym.
 8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w takim samym stanie jak w chwili wypożyczenia.
 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie KAJACZKOWO.PL może pobrać podwojoną opłatę dobowej należności za wypożyczenie.
 10. Osoby nieletnie płyną tylko pod opieką osób pełnoletnich, które za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.
 11. KAJACZKOWO.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie pojazdy(samochód, motor, quad), a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje.
 12. KAJACZKOWO.PL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia, śmierci uczestników spływu.
 13. KAJACZKOWO.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się wypożyczających na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób, firm czy posesji.
 14. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez KAJACZKOWO.PL oraz służb do tego uprawnionych.
 15. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi winę za uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania ze sprzętu , a także pokrywa koszty związane za naprawę sprzętu, utratę (kradzież). Osoba ta zwraca jego równowartość w pełnej wysokości za nowy sprzęt.
 16. Wszystkie sprawy sporne będą rozwiązywane polubownie, a w przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla wypożyczalni KAJACZKOWO.PL.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku rezygnacji ze spływu.
 18. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystane do celów promocyjnych spływu.